SISTEMI TEHNIČKE ZAŠTITE I STABILNI SISTEMI ZA DOJAVU POŽARA

Sistemi tehničke zaštite smatraju se osnovom zaštite poslovnih i privatnih objekata. U skladu sa prethodno navedenim, firma MULTITEK elektronik doo bavi se projektovanjem, izgradnjom i održavanjem sistema tehničke zaštite, i to:

  • sistema video nadzora (praćenje i snimanje bilo kakvog pokreta u prostoru koji se konstantno nadgleda);
  • sistema protivpožarne zaštite (detekcija pojave i mesta nastanka požara, te alarmiranje, odnosno upozoravanje odgovarajućih službi i osoba da je do njega došlo);
  • sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena (kontrola zaštićenih prostorija, objekata ili delova objekta, gde mogu boraviti samo ovlašćena lica, odnosno kompletan uvid i administracija o radnom vremenu zaposlenih);
  • protivprovalnih sistema (detekcija, upozoravanje i pozivanje dežurnih službi i osoba usled neovlašćenog pristupa u objekat i u prostorije).